Musammat. En az dört ve en çok  on mısralı bendlerden kurulan divan edebiyatı nazım şekillerinin genel adıdır.

Musammat Arapça samt'tan gelir. Samt, "inci, dizilen iplik; musammat, "ipliğe dizilen inci" anlamındadır. Başlıca çeşitleri şunlardır:

  1. Murabba' (dörtlü),
  2. muhammas (beşli),
  3. müseddes (altılı),
  4. Müsebba' (yedili),
  5. müsemmen (sekizli),
  6. mütessa' (dokuzlu),
  7. müaşşer (onlu),
  8. terkib-i bend, terci-i bend.

Kaside ve gazel nazım şekillerinde her beyitte mısra ortalarının ilk beytin sonu ile kafiyeli olmasına da musammat adı verilir.

Musammatlarda bendlerin sonlarındaki mısra veya iki mısra sadece kafiye ile bağlanırsa bunlara müzdevic musammat, mısralar tekrar edilirse mütekerrir musammat denir. Tekrar edilen mısralar nakarat adını alırlar.

Musammatlarda bendler, arasında konu bütünlüğüne de dikkat edilir.

Şairler son bendde mahlaslarını söylerler.

Musammatlar çok çeşitli konularda yazılırlar.

Edebiyatımızda musammatların en çok muraba', muhammes, terkib-i bend ve terci-i bend şekilleri kullanılmıştır.