Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm)

1930’lann ikinci yansında ABD ’de, genç kuşak Amerikalı sanatçılann daha ilerici bir sanat arayışına yönelmeleriyle 1920’lerden beri sürmekte olan yerelcilik (regionalism) eğilimleri gücünü yitirmeye başlamıştır. 1936’da New York’taki bir grup tarafından kurulan Amerikalı Soyut Sanatçılar (American Abstract Artists) demeği, bu alanda etkinlikler yaratmak ve New York’u, kanştklıklann arttığı Avrupa’da etkisini yitirmeye başlayan Paris’in yerini alabilecek bir sanat merkezi durumuna getirmek amacını güdüyordu. Avrupa’da artan gerginlik, sanatsal etkinliklerin giderek azalması ve sanatçılar üstündeki siyasal baskılar, pek çok sanatçıyı yeni dünyaya göç etmeye zorluyordu. Bu olaylar zinciri içinde, New York kısa sürede canlı bir sanat merkezine dönüşmüştür. JAlken f Hans Hofmann (1880-1966), S.Dali, M.Emst, Matta ve A.Masson gibi Avrupalı sanatçılarla J.Pollock, W.D e Kooning, Franz Kline (1910-1962), M.Rothko, R.MotheruıelD, Adolph Gottlieb (1903-1974), William Baziotes (1912), B.Newmann, Ad Reinhard (1913-1967) gibi genç kuşak Amerikalı sanatçılar arasında kısa sürede bir dostluk ve işbirliği ortamı doğmuş ve 1940’lann başında Soyuı Dışavurumculuk akımı, tüm bu etkinliklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştu.