ŞİİRLERİMİN RÛHU

Benim şiirlerimin rûhu bir güzel kadının
Esîr-i kalbine âid garâm-ı şârıktır.
Hayır, şiirlerimin rûhu bir kadınlıktır
Ki dâimâ dolaşır bir semâ-yı sevdanın

Harîr-i ebr-i hayâlât içinde pûşîde
Derinliğinde; ve rûh-î semâ ile konuşur,
Sitâreler ona bir âşinâ-yı dûr-â-dûr,
Onun nigâhma bir hande-î perîşîde

Atar ufukların âvâre kalb-i şeffafı;
Güneş ziyâ-yı zerîniyle muhteriz, sâkin,
Onun huzûrunda sâcid gibi; güzel kamerin
Kebûd-ı nûru okur bir neşîde-î sâfı.

Gece temâs-ı siyahiyle hâba da’vet eder
O hüsn-i mübhemi; lâkin o da benim gibidir,
Durur bütün gece gözler küşâde vü şâhir.
Zalâm-ı leyi ile lebrîz, nevm içinde yüzer

Onun ayaklan altında şehr-i âsûde.
Önünde dalgalanır hep ufuklara sâri,
Mahûf ü ra’şe-resân bir sükût-ı esrârî,
Fakat bu samt-ı siyahın lisân-ı hâlinde

Bütün şebîke-i esrâr yırtılır, işitir
Bir in’ikâsı bükâ, bir şehaak-ı rûh-şiken;
Bakar ve doğru gören bir nazarla yüksekten
Sükûn-ı kâzib-i süfliye müşmeiz, hâsir.

Onun hutût-ı tecessüs-perest enzârı
Girer harimine me’vâlann ve bi-pervâ
Okur bütün uyuyan çehrelerde hande-nüma
Onun hayâtına âid kitâb-ı esrarı.

Çocuk beşikleri üstünde ağlayan analar,
Mezartaşmda oturmuş, hayâttan soğumuş,
Şikeste, ser zede üftâdeler, sefih ü hamûş,
Verir nigâhına bir irtiâş-ı mâtem-dâr

Ve ba’zı bir ağaç altında şöyle manfîce
Görür nezih iki rûh-ı muâşıkm nermın
Muânekaatını, pür ihtizaz ü rikkat-çin
Koşar bu aşkı mukaddes eliyle tetvice.

Gelir sabâha yakın pîş-i âşiyânımda
Bana o rengi bilinmez, derin nazarlarının
Perestişiyle güler, der ki: Rûh-ı giryânın
Neler doğurdu bu şeb, söyle, şâir-î sevdâ!

-Neler mi? İşte sakat bir çocuk ki gözlerinin
O muhteşem nazar-î sâfı olmasaydı eğer
Onu ezer...
                 -Yazık, ey şâir-î füsun-perver!

Zavallı zâde-i rûhun değil mi?
Ver, nermîn Kanatlarımla o şi’ri semâya mezc edeyim.
Yarım ufukların üstünde nûr-ı fecre şebîh
Bir incilâ ile gülsün; ve en rakîk ü nezih,
Güzel kadınlara olsun hayâlini mülhim!

(Celal Sahir Erozan)

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net