Bir kurama göre, atomlar boş uzayda “kendiliğinden” devinir, bu devinme bir yer değiştirmedir. Yer değiştirme ise, atomun boş yeri (uzayı) doldurmasıdır. Bu devinim sonucu ortaya çıkan “doldurma-boşaltma” olayı sonsuzdur. Başka bir kurama göre de devinim bir “çarpma” sonucudur, “uzay ” denen de gerçekte boş değil, atomlarla doludur. Bu iki karşıt görüş, felsefe tarihinde, hepsi de atomdan kaynaklanmasına karşın, değişik kuramların doğmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Epikuros bu soruna yeni bir yorum getirmiştir. Atomlarla ilgili devinimleri “gerekimci”, “rastlantısal”, “mekanik” gibi kavramlarla açıklamaya çalışan bu kuramlar, daha sonraki çağlarda, fizik ve gökbilim alanlarında yeni sorunların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Fizik bilimlerinin gelişmesi, yeni deney araçlarının bulunması sonucu “bölünemez” diye nitelenen atomların da daha ufak öğelerden kurulu bir bütün olduğu anlaşılmıştır. Çağdaş fizikte atomun “proton”, “nötron”, “mezon”, “nükleon ” gibi, değişik etkiler yapan öğelerinin varlığı ortaya konmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi