Siyaset Felsefesi, devlet, hükümet, siyaset, özgürlük, mülkiyet, meşrutiyet, haklar, hukuk gibi konular hakkındaki, bu kavramlar nedir, neden ihtiyaç vardır, bir hükümeti ne meşru kılar, devlet hangi özgürlükleri ve hakları neden korumalıdır, hangi biçimde kurumsallaşmalıdır, kanun nedir, vatandaşın devlete karşı yükümlülükleri nelerdir, bir hükümet yasal olarak neden ve nasıl görevden çekilmelidir gibi temel sorulara cevap arayan ve bu konuları felsefeden faydalanarak inceleyen sosyal bilim dalıdır.

Aynı şekilde, \"siyaset felsefesi\" terimi genellikle \"siyasi ideoloji\" terimi ile eşanlamlı olan, siyasetle ilgili genel bir görüşe ya da belirli etik, siyasi inanç ya da tutumlara atıfta bulunmaktadır.

Siyaset felsefesi felsefenin bir koludur. Siyaset felsefesi, bazıları tarafından siyaset biliminin bir alt disiplini olarak da düşünülür; bununla birlikte, genel olarak bu siyasal araştırmanın biçimine atfedilen ism, siyasi teori, teorik alanlara daha yakın metodolojiye sahip bir disiplindir.

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

    Meşrutiyet: Yapılan iş ve eylemin pozitif hukuka uygun olmasıdır. Pozitif hukuka uygun olmayan iş ve eyleme gayrı meşru eylem denir.
    Yönetim: Kurumların belirli kural ve program çerçevesinde idare edilmesidir.
    Egemenlik: Bir devletin bağımsız olması ve içten içe en üstün otorite olması anlamıyla beraber devlet otoritesini elinde bulundurma anlamına da gelmektedir.

    Birey: Kendi başına bir varlığı ve kimliği olan insandır.
    Devlet: Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, güç kullanma tekeline sahip ve üstün siyasal otorite tarafından yönetilen siyasal örgütlenmeye devlet denir.
    İktidar: Egemenliği elinde bulunduran,yönetme gücüne sahip siyasal topluluktur.  

    Hak: Yasaların bireylere tanımış olduğu yetkilerdir.
    Hukuk: Bireyin bireyle, bireyin toplumla arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.
    Yasa: Toplumda o an için geçerli olan kurallardır.