AFET

İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim.

Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum” gibi mânalara gelir. Kur'ân-ı Kerîm'de bulunmamakla birlikte hadislerde bu anlamlar yanında “Ölüm, bir kabiliyet veya hasletin fayda ve değerini ortadan kaldıran arızî hal” gibi mânalarda da geçmektedir.

Ahlâkta Afet
 
İslâm ahlâkında âfet in­san nefsinin kötü eğilimleri ile dış or­ganların kötü fiil ve hareketleri hakkın­da kullanılmıştır. Riya, kin, kıskançlık gi­bi insan nefsinin kötü eğilimleri ile ya­lan, gıybet gibi kötü sözler ve diğer yan­lış ve haksız fiiller insanın selim fıtratını bozduğu, ahlâkî kemale ulaşmayı en­gellediği ve mutsuzluğa götürdüğü için İslâm ahlâkçıları bunlara çoğunlukla âfât (âfetler), bazan da emraz (hastalıklar) adını vermişlerdir. Daha çok Gazzâirnin İhyaü culûmi'd-dîn ve Kimya’ü's-sacdde adlı kitaplarına dayanan ve bunlardaki konuları yeniden sistemleştiren sonraki bazı müelliflerin ahlâk ve nasi­hat kitaplarında bu kötülükler, arız ol­dukları meleke veya organlara göre se­kiz bölümde incelenmiştir. Bunların il­ki olan kalbin âfetleri, başta inkâr, şirk ve nifak olmak üzere düşünce ve inanç alanındaki yanlışlıklarla riya. kin, kıs­kançlık gibi duygu alanındaki fenalık­ları ifade eder. İkinci sırada yer alan di­lin âfetleri Gazzâirnin İhyâ'ü ulûmi'd-din'inde yirmi maddede toplanmıştır. Bunlar yalan, gıybet, sövüp sayma gi­bi genellikle ferdin ahlâkî şahsiyetine, toplumun dirlik ve düzenliğine zarar veren, adalet ilkesine, edep kuralları­na aykırı düşen sözlü kötülüklerdir. Ge­ri kalan âfetler grubu ise kulak, göz, el. kann. cinsel organ ve ayaklar ile ilgili ahlâkî kötülükleri ihtiva eder. Son ola­rak, herhangi bir meleke ve organa nisbet edilmeyen, ancak dinin ve ahlâkın kötü saydığı tutum ve davranışlar da “Bedenin bir organa bağlı olmayan âfet­leri” başlığı altında dokuzuncu âfetler kümesi olarak gösterilmiştir. Sıla-i rah­mi terketme. vesvese, insanlar arasın­da ihtilâf ve çekişme, bidat, hurafeler vb. fenalıklar bu kısımda incelenir.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net