Mütevelli (ar. s.)

Vakıflarla ilgili bir terimdir. Vakfiyedeki şartlara göre vakfı idâre eden kimse veya kimselere verilen isimdir. Vakıfta tasarruf hakkı mütevelliye âiddir. Mütevelli varken kadı vakfa müdahale edemez. Mütevelliler iki kısma ayrılırlar:

  1. Vakıfın şartı gereği mütevelli olanlar (Meşruta veçhiyle mütevelli).
  2. Meşruta veçhiyle olmayanlar.

Bazı konularda, mütevelli yerine kaim olmak üzere hâkim tarafından görevlendirilene de "Kaim-makam-ı mütevelli" denir. Mütevellinin tasarruflarını kontrol altında bulundurmak ve mütevellinin vakıf işlerinde doğaldan başvuracağı kişi olarak görevlendirilen kimseye de Nâzır-ı vakf denir.