lobiciler.png" border="0 LOBİ

Parlementonun dışında olan ve yasama süreçlerini etkilemeye çalışan kişi, ya da örgütleri ifade eder. Terim, böylesi bir işi gerçekleştirmek için düzenli biçimde İstihdam edilenleri kapsadığı gibi, bir yasanın kabul edilmesi veya edilmemesi konusunda etkide bulunma gayretini gösterenleri de kapsar.

Fiil olarak lobi, yasamayı etkileme gayret ve hareketlerini ifade eder. Sosyal bilimciler arasında lobi, lobici ve lobi yapmak kavramlarını kullanma hususunda genel br fikir birliği vardır. Bİr lobi, belli bir yasanın kabulü, reddi veya değiştirilmesini garanti etmeye yönelik gayretleri olan çıkar veya gruba denir. Çiftçilik lobisi olabildiği gibi, işçi lobisi veya petrol lobisi gibi lobiler de olabilir. Lobici, böylesi bir faaliyette, tüm zamanını veya zamanının bir bölümünü vererek çalışan, ücretli veya ücretsiz kişidir. Yasama sürecini et­kilemeye çalışan parti memurları, hükümetin yönetici kesiminin üyeleri, genel bir tanımla lobici olarak değerlendiril­mektedir.

Lobicilik, yasa çıkaranlarla kişisel ilişkiler kurmak, yasama organlarına ve komitelere belge ve bilgi vermek, yasama organlarındaki kişilere e-postalar, bildiriler veya dilekçeler göndermek, ya da başka insanların bu tür şeyler yapmasını sağlamak, lobinin çıkarlarını yasama aşamalarında savunabilecek adaylara seçim kampanyalarında yardımcılık yapmak gibi faaliyetleri içerır.

Orijinal biçimiyle, lobi yapmak, yasama organındaki kişilerle lobicinin doğrudan İlişki biçimine işaret ediyordu. Oy verme hakkının ve kitle iletişim araçlarının yay-gmlaşm asıyla lobiciler yasama organı üzerinde dolaylı baskılar uygulama yoluna yö­neliyor ve giderek kamuoyunu daha çok harekete geçirmeye çalışıyorlar. Seçim bölgelerinden gelen kanaatler yasama organlarındakilere iletildiğinde etkili olabilmekte, geniş çıkar grupları tarafından halkla ilişkiler programlan uygulanmaya, iyi niyet çağrılarıyla kamuoyunun geniş kesimleri etkilenmeye çalışılmaktadır. Lobi teriminin olumsuz çağrışımlarına da dikkat çekilmiştir. Çünkü lobi, çoğu zaman ne olduğu çok iyi bilinmeyen kişi ve kurumların çıkarına yönelik bencilce faydalar olan yasaların çıkması İçin gösterilen gayretlerle ilişkilendirilm ektedir. Lobi çoğu zaman "Görünmeyen Hükümet" veya "Üçüncü Meclis" olarak adlandırılabilmektedir, Zamamnda rüşvet ve öteki gayri ahlakî yollar, lobicilik teknikleri ara­sında sayılmaktaydı. Bu yolların pek azı, bugün hem lobici hem de yasama organı üyesi ürktüğü içîn kullanılabilmektedir. Sosyal bilimciler, lobiciliğin doğuştan kötü olduğunukabul etmemektedirler. Aksine bu tür bir grup temsil biçiminin kamu yararlannı koruyabileceğinden bahsetmektedir. Terimin çok genel olarak kullanıldığı biçiminde, hükümet üzerinde değil, yasama organlarına yapılan etkilere işaret edilmektedir. Çıkar grupları, yönetici bürokrasi içinde çalışıp yararlı kararları verdirmekte veya yönetimi belli konulara sempatik hale getirmektedir. Zaten bu, zaman zaman "yöneticiler üzerinde lobi yapma" olarak isimendirilmektedir. Kelimenin genel kullanımı yönetici kesim üzerindeki baskı ve etkileri kapsamamaktadır.

(SBA)




israil_lobisi.jpg 88 141 İsrail Lobisi

Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikasını ve askeri operasyonlarını İsrail lehine etkileyerek, İsrail'in tek başına yapamadığı "Irak İşgali" türü operasyonların ABD tarafından yapılmasını ve finanse edilmesini sağlayan sivil toplum örgütleri koalisyonudur. Eski ABD Başkanlarından Richard Nixon, Başkanlığı sırasında yaptığı bir söyleşi'de:

"Arapların benim dış politikalarım konusunda bazı haklı şikayetleri olsa da, onların da anlamaları gereken bir hakikat vardır ki o da, Amerika'daki musevilerin tüm bilgilendirme ve propaganda mekanizmasını kontrol ettikleri, büyük gazetelerin, filim endüstrisinin, radyo ve TV'nin, büyük şirketlerin bir güç olarak nazarı dikkate alınması gerektiğidir"

Nitekim, 2010 yılı sonunda yapılacak olan Amerikan Temsilciler Meclisi seçimlerinde finansman desteğini kaybetmek istemeyen ABD Başkanı Obama da İsrail Başbakanı Netanyahu ile iyi geçinmek için, yeni Başkan seçildiğinde İsrail'den talep ettiği, Filistinlilerin arazilerini zorla ellerinden alıp oralarda Yahudi yerleşimlerine son vermelerinden vazgeçmiştir.

2012 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak Başkan olmak istediği öne sürülen Orgeneral David Petraeus, daha önce açıkladığı ve İsrail'in Filistinlilere yaptığı insan hakları ihlalleri dolayısıyla ABD'nin tüm Dünya'da müslümanlarca düşman kabul edildiği ve bu sebeple Irak ve Afganistan operasyonlarının başarılı olamadığı hakkındaki söyleminin yanlış anlaşıldığını iddia etmiştir.

"İsrail Lobisi" üzerine kitap yazan John Mearsheimer ve Stephen Walt'a göre bu Lobi esas olarak iki ana kuruluş ve yörüngesindeki sivil toplum örgütlerinden oluşmaktadır:

* Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) ABD Meclisi ve Senatosu nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır.
* Büyük Amerikan Musevi Örgütleri Başkanları Konferansı (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations) ise ABD'deki musevi toplumu ile ABD hükümeti arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.

Bunun yanında Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (American Enterprise Institute, AEI), Hudson Enstitüsü (Hudson Institute), Orta Doğu Politikası için Washington Enstitüsü (Washington Institute for Near East Policy, WINEP) gibi yeni-muhafazakar Neo-Con politikaların geliştirildiği düşünce kuruluşları da "İsrail Lobisi"nin entellektüel kuruluşları olarak finanse edilmekte ve çalışmaktadırlar.

İsrail ve "Neo-Con"lar

İsrail Lobisi'nin bir kolu olan "American Enterprise Institute"da çalışan Michael Rubin'in, The Wall Street Journal, The New Republic, National Review, ve The Weekly Standard adlı İsrail Lobisi kontrolündeki gazete ve mecmualarda, diğer neo-conların yazdıkları gibi İsrail yanlısı , Türkiye'de yapılan ve yapılmasını istedikleri askeri darbe'yi mazur gösteren ve Kürdistan adında bir ülke kurulması lehinde yazıları yayınlanmaktadır..

Vikipedi