II- Ahd-i Atikin Bölümleri

A- Tevrat.

Ahd-i Atîk'in ilk ve en önem­li bölümünü teşkil eden Tevrat, yahudiler tarafından Torah. Batı'da ise “Esfâr-ı Hamse” karşılığı Pentateuque ola­rak adlandırılmaktadır. Tevrat, yahudi inancına göre. kelime kelime Yahve tarafından Hz. Musa'ya vahyedilmiştir. Onun bir benzeri asla gelmeyecektir ve bu kitap vahyedildiği şekliyle hiç bozul­madan günümüze kadar gelmiştir. Kur'ân-ı Kerîm yahudilerin kitaplarını tahrif ettiklerini, modern araştırmacılar ise Tevrat'ın bugünkü şekliyle Hz. Mûsâ'ya nisbet edilemeyeceğini belirtmek­tedir.

Tevrat, beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar Tekvîn, Huruç, Levililer. Sayılar ve Tesniye'dir. Tekvîn, yaratılıştan Hz. Yûsuf un vefatına kadar geçen olayları, diğer bölümler ise Hz. Musa'nın dünyaya gelişinden vefatına kadarki dönem­de cereyan eden olayları. Hz. Musa'nın ilâhî vahye mazhar oluşunu, çöldeki kırk yıllık hayatı anlatmaktadır.