Enderun Camii. Amasya'da Dânişmendliler dönemine ait cami.

Hatuniye mahallesinde Loğ Minare Ca­mii adıyla da bilinen yapının hangi ta­rihte inşa edildiği kesin olarak bilinme­mektedir. Hüseyin Hüsâmeddin, bazı belgelerde 612 (1215-16) tarihinden itiba­ren Câmi-i Enderun veya Cami-i Gazi Bey adıyla geçtiğini belirtir. Cami büyük bir ihtimalle Dânişmendliler'den Şemsed-din Jsmâil Gazi Bey zamanında (1166-1172) yapılmıştır. Buraya 879 (1474-75) yılında II. Bayezid'in annesi Gülbahar Ha­tun tarafından bazı köy ve mezraaların vakfedildiği. daha sonra da 911'de (1505-1506) yine saraya mensup Gülçiçek Hatun'un çeşitli akarlar vakfettiği bilinmek­tedir.

Eskiden beri harap bir vaziyette bu­lunan yapı kareye yakın basit bir dik­dörtgen plana sahiptir. Mimari tarz ve kullanılan tuğla açısından XII. yüzyıl ka­rakteri gösterir. 1900'lerde çekilmiş bir fotoğrafta üzerinin ahşap örtülü oldu­ğu görülmektedir. 1939 depreminde ha­rabeye dönen caminin mevcut kalıntıla­rından bir kilise üzerine inşa edildiği ve sütunlu revaklarının bulunduğu anlaşıl­maktadır. Güneydoğu köşesinde, kırmı­zı tuğladan yapılmış yaklaşık 13 m. ça­pında bir minare yer alır. Minarenin gi­rişi batıdan küçük bir koridorla cami­nin içerisine açılmaktadır. 15 metre­ye yakın yükseklikteki minare bu ölçü­leriyle büyük bir loğ taşını andırdığın­dan caminin halk arasında "Loğ Mina­re" adıyla anılmasına yol açmıştır. En­derun Camii adının ise- yapının İçkale'-de bulunmasından kaynaklandığı sanıl­maktadır.

TDV İslam Ansiklopedisi