AHMED PAŞA [Cebeci] ( ? -1683)

Osmanlı devlet adamı. Başdefterdarlık görevinde bulunmuş, mali durumun düzeltilmesine çalışmıştır.

İstanbullu’dur. Ulemadan Çivizade Mehmed Efendi’nin yanında yetişti. Devlet hizmetine girip kısa sürede yükselerek cebecibaşı oldu. Devlet bütçesinin sürekli açık verdiği ve para değerinin sık sık düşürüldüğü bir dönemde, 1662’de başdefterdarlığa atandı. 1663’te Fazıl Ahmed Paşa’nm Macaristan seferine ordu defterdarı olarak katıldı. 1665’te vezirliğe yükseldi. Daha sonra Fazıl Ahmed Paşa’nın Girit seferine de katıldı ve 1668’de Kandiye Kalesi’nin alınmasında yararlık gösterdi. Bu arada onun çabalarıyla devletin mali durumu da hayli düzeldi.

Cebeci Ahmed Paşa, on üç yılı aşkın bir süre yürüttüğü başdefterdarlık görevindeki başarıları nedeniyle 1675’te Mısır valiliğine atandı. Ancak göreve başlamasının beşinci ayında Mısır halkı vergi toplamada uyguladığı baskılar yüzünden ayaklandı. Halk, Ahmed Paşa’yı hapsedip, ulemadan Ramazan Bey’i vali yaptı. Olaylar İstanbul’da duyulunca Ahmed Paşa, Mısır valiliğinden alındı. 1677’de Diyarbakır valiliğine atandı. 1679’da yapılan bir değişiklikle, Bosna valiliğine gönderildi.

Aynı yıl Özi çevresindeki kalelerin yapımı ve köylerin düzenlenmesiyle görevlendirildi. Daha sonra yeniden Bosna valiliğine döndü. 1681’de Tamışvar valisi oldu. Vilayet askerleriyle II. Viyana Kuşatması’ na katıldı. Ancak bu arada hastalanarak öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net