Şehzade Mustafa Mersiyesi

Meded meded bu cihânun, yıkıldı bir yanı
Ecel celâlîleri aldı Mustafâ Hânı
Tolundı mihr-i cemâli bozuldı dîvânı
Vebale koydular âl ile Âl-i Osmânı
Geçerler idi geçende o merd-i meydanı
Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı
Yalancının kurı bühtânı bugz-ı pinhânı
Akıtdı yaşumuzı vakdı nâr-ı hicranı
Cinâyet itmedi cânî gibi anun canı
Boğuldı seyl-i belâya tağıldı erkânı
N'olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm
Yazuklar ana revâ görmedi bu râyı gözüm

Tonandı ağiar ile nûrdan menâra dönüp
Güşâde-hâtır idi şevk ile nehâra dönüp
Göründi halka dırâht-ı şükûkedâra dönüp
Yüridi kullan yanınca lâlezâra dönüp
Tururdı Hiddet ile şâh-ı cihân nâra dönüp
Otağı kaymeleri karlu kûhsâra dönüp

Müzeyyen idi bedenlerle Akhisara dönüp
El öpmeğe yüridi mihr-i bî-karâra dönüp
Tutuldı gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp
Görenler ağladılar ebr-i nev-bahâra dönüp
Bir ejdehâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ
Dehanına düşen olur hemîşe nâ-peydâ

O bedr-i kâmil ü ol âşinâ-yı bahr-i ulûm
Fenâya vardı telef itdi anı tâli-i şûm
Dögündi kaldı hemân dâğ-ı hasret ile nücûm
Küyündi şâm-ı fırâkmda toldı yaş ile Rûm
Kara geyürdi Karamana guşşa itdi hücûm
O mâhı ince hayâl ile kıldılar ma’dûm
Tolandı gerdenine hale gibi mâr-ı semûm
Rıza-yı Hak ne ise razı oldı ol merhûm
Hatâsı gayr-ı mu’ayyen günahı nâ-ma’lûm
Zihî sa’îd ü şehîd ü zihî şeh-i mazlum
Yıkıldı yer yüzine aslına rücû itdi
Sa’âdet ile hemân kurb-ı hazrete gitdi

Getürdi arkasını yire Zâl-i devr-i zaman
Vücûdma sitem-i Rüstem ile irdi ziyân
Döküldi gözyaşı yılduzları çoğaldı figân
Dem-i memâtı kıyâmet güninden oldı nişân
Girîv ü nâle vü zâr ile toldı kevn ü mekân
Akar şu gibi müdam ağiamakda pir ü cuvân
Vücud iline akın şaldı akdi eşk-i revân
Eya serir-i sa’âdetde pâdişâh-ı cihân
O cân-ı âdemiyan oldu hâk ile yeksan
Diri kala ne revadur fesâd iden şeytân
Nesîm-i şubh gibi yirde koma âhumuzı
Hakaret eylediler nesl-i pâdişâhumuzı

Bir iki eğri fesâd ehli nitekim şemşîr
Bir iki nâme-i tezviri kıldı katline tîr
Gelür ezelde mukadder olan kalîl ü kesir
Hazar kayserün oldı leyâl-i ömri kasîr
Eceldür âdeme derbend-i teng ü târ-ı aşîr
Zarûrîdür bu ki uğrar ana cuvân ile pir
Yirini zîr-i zemin eyledi o mihr-i münîr
Yirini gitdi cihândan niteki merd-i fakir
Bu vâkıa onmaz halka kabil-i ta’bîr
Ki Brdişîr-i vilâyetde ola adet-i şîr
Bunun gibi işi kim gördi kim işitdi aceb
Ki oglma kıya bir server-i Ömer-meşreb

Ferîd-i âlem idi âlim idi a’lem idi
Muhammed ümmetine mevti mevt-i âlem idi
Ziyâde matem idi hayli emr-i mu’zam idi
Salâh u zühdi kavi i’tikâdı muhkem idi
Meşâyih ile musâhib ricâle hem dem idi
Kerâmet ile kerîmü’l-hışâl âdem idi
Nücûm gibi cihân-dîde vü mükerrem idi
Vücûdı muhteşem ü şevketi mu’azzam idi
Tevazu ile selâmında hod müsellem idi
Aceb o bedr-i tamâmını ne âdeti kem idi
Hayıflar oldı ana iftira ile gitdi
Huzûr-ı Hakka du’â vü şenâ ile gitdi

Sipihrün âyinesinde göründi rûy-ı fenâ
Kodı bu keşret-i dünyâyı kıldı ‘azm-i baka
Garîbler gibi gitdi o yollara tenhâ
Çekildi âlem-i bâlâya hemçü murg-ı hümâ
Hakikâten sebeb-i rif'at oldı düşman ana
Nasibi olmasa tan mı bu cîfe-i dünyâ
Hayât-ı bâkîye irişdi rûhı ey Yahyâ
Şifiki rûh-ı Muhammed refiki zât-ı Hudâ
Enîsi gâyib erenler celisi ehl-i safa
Ziyâde ide yaşum gibi rahmetin
Mevlâ İlâhî cennet-i Firdevs ana turag olsun
Nizâm-ı âlem olan pâdişâh sâğ olsun


Mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün

Taşlıcalı Yahya

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net